Perinatal Tıp Vakfı

Perinatal Tıp Vakfı

Perinatal Tıp Vakfı

VAKFIN GAYESİ

Türkiye’de ve yurtdışında Perinatal Tıp, Obstetrik, Jinekoloji ve diğer tıp bilim dalının gelişimini sağlamak, bu bilim dalını ileri düzeylere çıkarmak, eğitim ve hizmetin sürekliliğine, evrenselliğine ve güncelliğine katkıda bulunmak, Perinatal tıp ve diğer tıp alanlarında Türk biliminin uluslararası bilim camiasına tanıtımını gerçekleştirmek, saygınlığını ve itibarını arttırmaktır. Ayrıca, toplum sağlığını en iyi düzeyde tutmak, hastalara ileri bilim gelişmeleri ışığında hizmet götürmek, meslek sorunlarına çözüm üretmek, Perinatal tıp alanında hizmet veren hekim, ebe, hemşire ve diğer personelin mesleki düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak ve desteklemektir. Sağlık ve eğitim konularında yardıma muhtaç kişi ve ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, çözüm projeleri üretmek, uygulama çalışmaları yapmak ve benzeri proje ve çalışmalara katkıda bulunmak ve ortak olmak vakfın amaçları arasındadır. Ayrıca Türkiye’nin dünyada tanıtımı için yurtiçinde veya yurtdışında yapılan tanıtım, fuar, sergi, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, faaliyetleri organize etmek, çalışmalara katılmak ya da temsil etmek amaçları arasındadır. Avrupa Birliği ülkeleri ve bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile toplum sağlığı, tıp alanı ve kültürel çalışmalarda bulunmak, projeler yapmak ve uygulamak, ortak çalışmalar yapmak vakfın amaçları arasındadır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Bu amaçlara yönelik olarak, Perinatal Tıp, Obstetrik ve Jinekoloji ve diğer tıp alanları ve tıp dışı diğer alanlarda toplum yararına olan aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir.
1.Vakfın amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, dernekler, gerçek ve tüzel kişiler gibi uluslar arası tıp cemiyetleri ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlar ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren cemiyetlerin iletişimini sağlamak veya artırmak ve bu kurumlar ile Türkiye yararına işbirliği ve ortak projeler yapmak, Dünya’da diğer ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak, yardım-bağış almak ya da yardım-bağış yapmak, Avrupa Birliği ile ilişkili olarak projeleri geliştirmek, projeleri gerçekleştirmek, projelere ortak olmak ya da katkıda bulunmak, Avrupa Birliği ülkeleri ile ortak proje ve çalışmalar yapmak vakfın amaçları arasındadır.

Dünya Sağlık Teşkilatı-WHO, Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF gibi diğer uluslararası kuruluşlar, uluslar arası sivil toplum örgütleri ile ortak proje ve çalışmalar yapmak, toplum sağlığı konularında birlikte çalışmak ayrıca vakfın amaçları arasındadır
1.Ülke genelinde tıp alanındaki sosyal ve sağlık hizmet kalitesini artırmak, kaliteli sağlık hizmetini ülke geneline yaymak, kaliteli hizmetin gerçekleşmesi için doktor ile yardımcı personel eğitimine katkı sağlamak ve bu eğitimi uluslararası seviyelere çekerek zenginleştirmek amacı ile projeler üretmek, düzenlemek veya düzenlenen projelere yardım etmek,
2.Ülke genelinde tıp alanında koruyucu sağlık hizmeti başta olmak üzere aile planlaması, kısırlık ve yardımcı üreme teknikleri, cerrahi, onkoloji, Perinatal tıp alanlarında sağlık projeleri planlamak, bu projeleri uygulamak ya da uygulanmasına yardım etmek,
3.Tıp alanında ulusal ve uluslararası platformda bilimsel kalitesi yüksek bilim adamı yetiştirmek, yetiştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak, düzenlenmesine yardım etmek, burs ve destek programları gerçekleştirmek, ülkemiz bilim camiasına bu alanda katkı sağlayan bilim adamlarını ödüllendirmek ve Türk bilim adamlarının uluslararası alanda tanıtımını sağlamak için projeler düzenlemek,
4.Perinatal tıp alanında ulusal ya da uluslararası bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine kaynak ve olanak sağlamak, bu alanda gerçekleşen araştırmaların paylaşımını sağlamak ya da bu paylaşıma olanak tanımak için gerekli yayınları gerçekleştirmek ve desteklemek, bu araştırmaların ülke genelinde ulaşılabilirliğini artırmak için projeler düzenlemek,
5.Tıp alanında kullanılan cerrahi ve medikal uygulama ve tekniklerin veyahut bu teknik ve uygulamalarda gerekli malzeme ile ameliyathane ya da laboratuar aletlerinin araştırma ve geliştirme (ARGE) projelerini gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine yardım etmek, bu projelerin eşgüdümünü ve paylaşımını sağlamak,
6.Tıp alanında halkı bilinçlendirmek, sosyal bilinçlendirme ve yardım projeleri düzenlemek ya da düzenlenmesine yardım etmek, yardım projeleri esasında yardıma muhtaç ve tıp ihtiyacı gösteren kimselere danışmanlık ve sağlık hizmeti sunmak veya yardım etmek,
7.Tıp alanında ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, toplantı ve oturumlar düzenlemek ve/veya bu projelere destek ve kaynak sağlamak, tıp alanındaki ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak veya katılanları desteklemek
8.Ülkemizde ve Dünya’da tıp alanının gelişmesine olanak sağlayacak; araştırma ve geliştirme laboratuarları, kongre, toplantı ve eğitim salonları, uygulama klinikleri ve merkezleri, hizmet ve eğitim hastaneleri açmak ve işletmek ya da işletmesine ortak olmak ya da yardım etmek.
9.Ulusal ve uluslararası platformda tıp bilim dalında yazılı işitsel veya görsel medya araçlarını kullanarak bilimsel yayınlar ve/veya programlar yapmak,
10.Tıp alanında ulusal ve uluslararası araştırma yarışmaları düzenlemek ve bu alanda başarılı olan ve bilime katkı sağlayan bilim adamlarını ödüllendirmek ve teşvik etmek.
11.Yüksek öğretim ve mezuniyet sonrası olmak üzere yıllık eğitimlerinde başarılı olmak kaydı ile yurt içi ya da yurtdışı eğitim-araştırma bursları vermek
12.Toplum sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olmak üzere araştırmalar, anketler, konferanslar, kongreler, toplantılar, toplumu bilgilendirici faaliyetler düzenlemek, yarışma programları düzenlemek vb faaliyetler yapmak

グッチ 公式 グッチ 財布 メンズ グッチ リング ルイヴィトン 店舗 ルイヴィトン エピ ルイヴィトン 財布 新作 2014